Znížte riziko hypoglykémie v kombinácii sitagliptín + metformín


Znížte riziko hypoglykémie v kombinácii sitagliptín + metformín

Výrazné zníženia hodnoty HbA1c v porovnaní s kombináciou SU (vrátane gliklazidu) + metformín.

Schéma štúdie

Otvorená, nerandomizovaná, prospektívna, observačná štúdia vykonaná pri liečbe v reálnych podmienkach (aktuálna prax) na zhodnotenie duálnej liečby buď sitagliptínom + metformínom (n = 1 874), alebo SU + metformínom (n = 733) minimálne počas 36 mesiacov u pacientov s diabetom 2. typu. Skúšajúcimi v tejto štúdii bolo viac ako 700 všeobecných lekárov v metropolitnom Francúzsku, ktorí sa považovali za potenciálnych lekárov predpisujúcich duálnu liečbu so sitagliptínom alebo bez neho. Približne 94 % pacientov sa pred zaradením do štúdie podrobovalo liečbe hypoglykemikami, prevažne v monoterapii alebo duálnej terapii. Pridala sa aj tretia skupina pacientov (n = 846) s cieľom opísať ďalšie formy používania sitagliptínu vrátane sitagliptínu v monoterapii a v kombináciách s inými hypoglykemikami. Primárnym koncovým parametrom bola dĺžka udržiavania liečby pomocou duálnej liečby. Zmena v liečbe zahŕňala ukončenie podávania alebo výmenu lieku používanej v rámci duálnej liečby alebo pridanie tretieho lieku, nie však zmenu dávkovania. Medzi sekundárne koncové parametre patrila zmena v hladine HbA1c a hmotnosti a hypoglykemické príhody. Táto štúdia nebola navrhnutá tak, aby úplne zhodnotila bezpečnosť, údaje týkajúce sa bezpečnosti boli zozbierané počas liečby v reálnych podmienkach, nie systematickou metódou randomizovaného kontrolovaného skúšania 15.

a Spomedzi pacientov v skupine užívajúcej SU užívalo 53,9 % gliklazid, 24,0 % glibenklamid a 21,6 % glimepirid.

b Do zmeny liečby (nezahŕňa zmenu dávky) alebo skončenia štúdie.

LS najmenšie štvorce

SU sulfonylurea

Overený bezpečnostný profil. Nízke riziko hypoglykémie v porovnaní s SU (vrátane gliklazidu) + metformínom.

V tej istej štúdii 1

Riziko hypoglykémie je po pridaní sitagliptínu k metformínu signifikantne nižšie než pri kombinácii metformínu so sulfonylureou“ 2

informuje Doc.MUDr. Emil Martinka s kolegami z NEDÚ v článku.

Čítať viac

Použitá literatúra

  1. Valensi P, de Pouvourville G, Bernard N, et al. Treatment maintenance duration of dual therapy with metformin and sitagliptin in type 2 diabetes: the ODYSSEE observational study. Diabetes Metab. 2015;41(3):231–238.

  2. Martinka E, Martinková B, Kováčová A, Mišániková M, Davani A, Rončáková M, : Sitagliptín. Prvý inhibítor dipeptidylpeptidázy- 4 v klinickej praxi. 1. časť. Účinnosť a efektivita. Poznatky a skúsenosti po 10. rokoch. Data on file.

Článok vznikol s podporou spoločnosti MSD.SpäťSK-DIA-00048
Dátum vypracovania: október 2017