Liečba pacientov s DM 2. typu počas prebiehajúcej pandémie

február 2021 e-dia.sk

Včasná diagnóza a intenzívna glykemická kontrola sú u diabetických pacientov kľúčové. V čase pandémie je však výrazne obmedzená mobilita pacientov a taktiež aj pravidelné návštevy u špecialistu. ...

Čítať viac

80. virtuálna konferencia American Diabetes Association

december 2020 doc. MUDr. Zbyněk Schröner, PhD., SchronerMED s.r.o., Košice

Zrejme najočakávanejšou udalosťou 80. kongresu ADA boli výsledky kardiovaskulárnej štúdie VERTIS CV, ktoré boli prezentované až posledný deň kongresu a to 16. júna 2020. VERTIS CV bola randomizovaná, dvojito- zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia, ktorá zisťovala efekt inhibítora SGLT2 - ertugliflozínu (5 mg alebo 15 mg) v porovnaní s placebom na incidenciu kardiovaskulárnych (KV) príhod u pacientov s DM 2 ...

Čítať viac
80. virtuálna konferencia American Diabetes Association

Sitagliptín. Preferovaný inhibítor DPP-4 v terapeutickej schéme SDS

marec 2017 Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. , Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n .o. Ľubochňa

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je heterogénne ochorenie s účasťou ...

Čítať viac

Sitagliptín. Prvý inhibítor dipeptidylpeptidázy-4 v klinickej praxi. 1. časť. Účinnosť a efektivita. Poznatky a skúsenosti po 10 rokoch

október 2017 Martinka E., Martinková B., Kováčová A., Mišániková M., Davani A., Rončáková M., Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľubochňa

Článok podáva komplexný sumárny prehľad poznatkov o inhibítore dipeptidylpeptidázy – 4 (DPP-4) sitagliptíne, ktorý sa v klinickej praxi ...

Čítať viac
Sitagliptín. Prvý inhibítor dipeptidylpeptidázy-4 v klinickej praxi. 1. časť. Účinnosť a efektivita. Poznatky a skúsenosti po 10 rokoch

Sitagliptín. 2. časť. Vplyv na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu (Kardiovaskulárna bezpečnosť sitagliptínu)

október 2017 Martinka E., Kováčová A., Martinková B.., Mišániková M., Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľubochňa

Článok podáva komplexný sumárny prehľad poznatkov o inhibítore dipeptidylpeptidázy – 4 (DPP4) sitagliptíne, ktorý sa v klinickej praxi, v liečbe pacientov s diabetes mellitus 2. typu ...

Čítať viac